Bản dự trù chi phí SEO

Dự trù các chi phí cần để thực hiện tính năng SEO toàn diện.

Bắt đầu

0$

Thanks, we will contact you soon

Your Business

We create a project team based on complexity of the project.

Small Company

A simple template-based website, with minimum requirements.

SMB-Level

Intermediate complexity porjects for Small-to-Midsize Business.

Enterprise-Level

Advanced website with custom marketing requirements.

You need to select an item to continue

Next Step

SEO

+$200 per query


+$60


+$80


+$160

You need to select an item to continue

Next Step

SEO Content

+$100 per existing page


+$400

+$200 per new page


+$100 per page

You need to select an item to continue

Next Step

What is your primary target?

Increase Online Sales

E-comerce websites or online service-oriented companies.

Get More/Better Leads

For businesses that use websites for lead generation.

Consumer Recognition

For websites created to support the brand or to tell more about the company.

You need to select an item to continue

Next Step

Ongoing Optimizations

Once initial optimizations completed, we will analyze results and adjust for long-term performance.

You need to select an item to continue

Next Step

Final cost

The final estimated price is :

/month


Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :/month

Place the order

Thanh toán an toàn

Sapsoft nhận thanh toán theo hình thức chuyển khoản ngân hàng, đơn giản nhanh chóng và minh bạch.

Không thu phụ phí

Không có chi phí ẩn, phí thiết lập hoặc chấm dứt gắn liền với các gói SEO của chúng tôi. Tất cả các kế hoạch của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi không tính phí cho bất kỳ dịch vụ bổ sung.

Không thuê ngoài

Team Sapsoft không thuê ngoài bất kỳ dịch vụ SEO nào bên ngoài. Chúng tôi muốn kiểm soát tất cả các quy trình nội bộ và cung cấp chất lượng tốt nhất trong thời gian dài.